- Proje Yönetimi Paylaş

Proje Yönetimi

Tübitak –Teydeb Projeleri Danışmanlık
Ar-Ge Nedir?
Proje yönetimi alınında yer alan Ar-Ge, insanlığın bilgi haznesinin genişletmesine ve bu haznesine yeni faaliyetler hazırlamak için kullanılmasına yönelik sistematik ve yaratıcı çalışmalardır.

 

Ar-Ge, teknik ve  bilimsel bilgi birikimini artırmak için, sistematik bir esasa dayalı olarak işletilen, yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni faaliyetlerde kullanılmasıdır.

 

Yenilik Kavramı
1. Yenilik
Bir fikrin, satışı yapılabilir, yeni yada geliştirilmiş bir mamul yada hizmet  ve mal imalatında kullanılan yeni veya geliştirilmiş bir detoda dönüştürmeyi;Estetik alana yönelik yapılan değişiklikler ile ürünün nitelik, yapı veya performansını teknik bakımdan değiştirmeyen görünüm çeşitliliğinden ibaret basit değişiklikler hariç teknolojik yenilik gerçekleştirme veya yaratma aşaması, bir dizi bilimsel, teknolojik veya teknik, ticari  ve mali etkinliği, ifade eder.

 

Ürün Yeniliği
Yeni ürün
» Bir ürünün teknik özelliklerinde sadece küçük değişikliklerle o ürün için yeni bir  faaliyet geliştirmek
» Var olan ürünlere yapılan önemli seviyede iyileştirmeler
» Hizmetlerde ürün yenilikleri; sağlanma şekillerinde gerçekleşen önemli iyileştirmeleri
» Tasarım

 

Aşama Yeniliği
Aşama yenilikleri, birim üretim yada teslimat masraflarını minimize etmek, kaliteyi yükseltmek yada yeni veya önemli seviyede iyileştirilmiş ürünler imal etmek veya teslimatını yapmak üzere belirlenebilir.

 

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar

Teknolojik bakımdan yeni ürün
Kullanım hedefleri yada teknolojik nitelikleri daha önce imalatı yapılan ürünlerden (hizmet veya mal) büyük farklılık belirten üründür.

 

Teknolojik açıdan iyileştirilmiş ürün
Performansı önemli seviyede yükseltilen yada güçlü hale getirilen üründür.

 

Teknolojik süreç yeniliği
Teknolojik bakımdan yeni yada büyük oranda iyileştirilmiş üretim yada hizmet sağlama yollarının faaliyete geçirilmesi

 

Ar-Ge Projelerinin Beklenen Neticeleri
» Yeni ürün geliştirilmesi
» Ürün verimliliği yada standardının artırılması
» Masraf düşürücü ve standart artırıcı yeni yolların geliştirilmesi
» Yeni imalat teknolojilerinin geliştirilmesi

 

1 ve 2 ürün geliştirme, 3 ve 4 süreç geliştirme
Ar-Ge Projesi Yenilik Kategorilere Ayırması
Ürün Yeniliği
» Dünya adına yeni bir ürün imalatının yapılması
» Ülke adına yeni bir ürün imalatının yapılması
» Kuruluş için yeni bir ürün yada ürün platformun yapılması
» Kuruluşta var olan bir ürününün teknolojik bakımdan geliştirilmesi

 

Süreç Yeniliği
Maliyet düşürücü yada standart yada kaliteyi artırıcı neticelerin elde edilmesi için yeni yöntemlerin geliştirilerek faaliyete geçirilmesi
Üretimle alakalı yeni bir yol yada teknolojinin ilerletilmesi

 

Tübitak–Teydeb
» Teknoloji ve yenilik destek programları başkanlığı (TEYDEB), teknolojinin toplumsal yarara çevirme aşamasına hız vermek için, ülkemiz özel sektör firmalarının teknoloji-araştırma geliştirme ve yenilik uygulamalarına destek vermek için oluşturulmuştur.
» Ülkemiz firmalarının teknoloji-araştırma geliştirme kabiliyetinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
» TEYDEB, sözü edilen amaçlar neticesinde, destek programlarının tasarımını yapmak ve yürütmektedir.

 

1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Amaç
KOBİ’leri araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilik projesi yapmaya teşviklemek adına bu ölçekte yer alan kurumların sunmuş olduğu ilk iki projenin avantajlı şekilde destek verilmesidir.

 

Destek Miktarı
» Proje bütçesi tavan fiyatı 500.000 TL
» Proje masrafları %75’i
» Projeyi oluşturma ve hazırlatma maliyetleri
» Yeminli mali müşavir maliyeti
TÜBİTAK karşılamaktadır.

 

Destek Süresi
Proje nezlinde en fazla 18 ay

 

Kimler Başvurabilir?
TÜBİTAK tarafından hiç destek görmemiş veya en fazla bir projesi destek görmüş KOBİ’ler.

 

Başvuru Zamanları
» Yıl içinde herhangi bir günde müracaatta bulunulabilir.Fiilen başlatılmış bir Ar-Ge projesi için de başvuru yapılabilir.

 

Bu programın ardından;
» 1501 ve diğer destek programları ile sürdürülebilir.

 

Desteklenen Ar-Ge aşamaları
» Kavram geliştirme
» Teknolojik veya teknik ve finansal yapılabilirlik etüdü
» Geliştirilen kavramdan tasarım sürecine geçiş aşamasında bulunan laboratuvar ve benzeri çalışmalar
» Tasarım, tasarım faaliyet ve tasarım doğrulama çalışmaları
» Prototip imalatı
» Pilot tesisin oluşturulması
» Tür testlerinin gerçekleşmesi ve deneme üretimi
» Satışın ardından ürün dizaynından meydana gelen problemlerin çözüm uygulamaları

 

Desteklenen Ar-Ge Giderleri
» Çalışan maliyetleri
» Proje çalışanı seyahat masrafları
» Teçhizat, alet, yazılım ve yayın alım masrafları
» Sarf  ve malzeme giderleri
» Yurt dışı ve yurt içi danışmanlık masrafları ve hizmet alımları

 

1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Amaç

 

Sanayi ar-ge projeleri destekleme programı, 1995 senesinden başlayarak TÜBİTAK ile dış ticaret müsteşarlığı (DTM) ortaklığı kapsamında yürütülmektedir. Programı, kuruluş seviyesinde katma değer oluşturan firmaların araştırma-geliştirme (Ar-Ge) işleyişine teşvikte bulunmak ve bu şekilde Türk sanayisinin ar-ge kabiliyetinin artırılmasına katkı sağlamak için meydana getirilmiştir.

 

Destek Miktarı
» Proje bütçesinin tavan sınırı yoktur.
» Proje maliyetine en çok %60’ı hibe şeklinde destek verilmektedir.

 

Destek Süresi
Proje nezlinde en fazla 36 ay

 

Kim Müracaat Edebilir?
» Sektör ve büyüklüğü gözetilmektedir kuruluş seviyesinde katma değer meydana getiren ülkemizde bulunan yerleşik sermaye kuruluşlarının hepsi
» Proje müracaat sayısında bir sınırlama bulunmamaktadır.
» Bu programın ardından;
» 1501 programı ile projelere devam edilebilir.
» 1509 programı ile  ülkeler arası ortaklı projeler gerçekleşebilir.

 

Desteklenen Ar-Ge Giderleri
» Çalışan maliyetleri
» Teçhizat, alet, yazılım ve yayın alımları
» Yurtdışı ve yurtiçi danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları
» Ülkede bulunan üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı ar-ge birimleri, özel sektör ar-ge firmaları ve benzeri kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen ar-ge hizmet maliyetleri
» Sarf  ve malzeme giderleri
» Proje çalışanına ve bulunuyorsa danışmanların seyahat masrafları

 

Desteklenen Ar-Ge Aşamaları
» Teknolojik veya teknik ve ekonomik uygulanabilirlilik etüdü
» Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş aşamasında bulunan laboratuvar ve benzeri çalışmalar
» Tasarım, tasarım faaliyeti ve tasarım doğrulama çalışmaları
» Prototip üretimi
» Kavram geliştirme
» Pilot tesisin oluşturulması
» Tür testlerinin uygulanması ve deneme üretimi
» Satışın ardından ürün tasarımından oluşan problemlerin çözümü uygulamaları

 

Proje Müracaatında Önemli Noktalar
» Projenin endüstriyel ar-ge içeriği ve yenilikçi yanı vurgulanmalıdır.
» Projenin teknoloji seviyesi bilimsel ve teknik literatür ve standartlar referanslarla açıklanmalıdır.
» Projenin hedef ve çıktıları net ve ölçülebilir şekilde başarı kriterleri tanımlanmalıdır.
» Projede uygulanılacak metod ve teknikler açıklanmalıdır.
» Proje zamanı ve bütçesi gerçekçi tahmin edilmelidir.
» Proje iş paketlerine ayrılmalı, iş paketleri arasında bulunan ilişkileri iyi kurgulanmalıdır.
» Projeyi uygulamak adına gereken ortaklıklar ve hizmet alımları tanımlanmalıdır.
» Proje ekibi projeyi uygulayabilir özellikte meydana getirilmelidir.
» Değerlendirme aşamasında hakemlere proje uygulamalarına yönelik proje personelinin ve bulunuyorsa teknik danışmanların sunumu gerekmektedir.

 

Desteklenmeyen Projeler
» Ar-ge ve yenilikçi tarafı zayıf, fonksiyonel değişiklik barındırmayan rutin mühendislik uygulamaları sadece estetiğe ve şekle ilişkin değişikliklerden ibaret projeler
» Güncel teknolojinin arkasında kalmış çalışmaları barındıran projeler,
» Altyapının iyileştirilmesine, üretim altyapısına ilişkin yatırım ağırlıklı projeler,
» Kuruluşun özgün katkısının sınırlı olduğu veya hiç olmadığı projeler,
» Proje ekibinin nicelik yada nitelik şekilde projeyi yapacak yeterlilikte olmadığı projeler,
» Proje çıktısının ekonomik faydaya dönüşebilir özellikte olmadığı projeler.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.