- FSC Belgelendirme Maliyetleri Nelerdir? Paylaş

FSC Belgelendirme Maliyetleri Nelerdir?

FSC Belgelendirme maliyetleri neler olduğunu şu şekilde açıklayabiliriz.  Orman belgelendirme üzerine gerçekleştirilen finansal inceleme çalışmaları, sertifikalandırmayla alakalı iki ana maliyetler dizisi üzerinde yoğunlaşmaktadır.

FSC Belgelendirme maliyetleri konusu doğrudan ve ve dolaylı olarak 2 ana kategoride açıklanır.

Doğrudan maliyetleri; müracaat etme, ilk inceleme, senelik ara incelemeler ve telif hakkı gibi sabit ücretleri kapsamaktadır. Diğer olan dolaylı maliyetleri ise, gözlem altında tutulan bir firma türü, genişliği, odun serveti ve her bir orman ekosisteminin yapısına bağlı kalarak hayli büyük değişiklik göstermektedir. Ayrıca, belgelendirme firması seçimi de, maliyetlere etki eden diğer bir konuyu oluşturmaktadır. Söz konusu ücretler, inceleyiciye ve sertifika kuruluşlarına verilmektedir. Doğrudan maliyetler, analiz edilecek firmaya ve incelemenin kapsamına bağlı şekilde farklılaşabilir.

Dolaylı maliyetler; belgelendirme standartlarını yerine getirmek için ihtiyaç duyulan, firmada meydana gelen değişiklikler, güvenirliliği sağlamak için ihtiyaç olan yönetsel, dokümantasyon ve doküman ağlarının meydana getirilmesiyle oluşan ücretlerdir. Ekstra harcamalar, azalan üretim, hasat ve silvikültür işlemlerinin yükselen maliyetleri ile masrafların ve gelirlerin zamana göre farklı dağılmasından oluşabilir.

Orta Avrupa’da orman firmaları genellikle ufak ölçekli olmakla birlikte sertifikalandırma aynı anda yeteri kadar büyüklükte bir orman sahasında gerçekleştirilemediği taktirde çok yüksek miktarda yönetim maliyetlerine sebebiyet vermektedir. Ufak orman sahipleri, ücretleri minimize etmek için orman sahipleri birliği adına belgelendirmenin uygun olacağını akıllarına getirmektedirler. Diğer taraftan, orman işletmelerinin sertifikalandırılmasının fiyatları üç temel gruba ayrılabilmektedir. Bunlardan birincisi, belgelendirme standartlarını karşılamak için, orman işletme birimi seviyesinde, orman işletmeciliği uygulamalarını geliştirmek için gerçekleştirilecek faaliyetlerin maliyeti olmaktadır. İkincisi ise, sertifikalandırma denetlemelerinin değerlendirme ve takip eden incelemelerin maliyetidir. Üçüncüsü de, üretim kanalının saptanması ve incelenmesi işlemlerinden meydana gelen maliyetlerdir. Öte yandan, sertifikalandırma maliyetinin, firmanın sertifika sahip olabilecek seviyeye gelmesi maliyetinden ayrılması gerektiği de ifade edilmektedir. Buna göre, sertifikalandırma standartlarının getirdiği sosyal, ekonomik ve ekolojik seviyelere ulaşabildiğinde, firmanın bazı kazançlarının sertifikalandırmanın maliyetini geçtiği gözlenebilecektir Orman sertifikalandırmanın masrafları; 

1. Dolaylı Olan masraflar 

 • Belgelendirme standartlarını karşılamak için orman firmasının yükselen masraflar

  • Yatırım masrafları 
  • Silvikültür 
  • Hasat 
  • Diğer işletme hususları
 •  Sertifikalandırmanın bilgi masrafları
 • Orman işletmeciliği  
  • Kaynakların ölçümü ve envanteri (odun, biyolojik çeşitlilik, toprak, su vb.)  
  • Ekonomik ve Sosyal değerler 
  • Orman yönetim koordineleri  
  • Yürütülen organizasyonlar, üretim hacimleri vb. hususlarında kayıt ve rapor  
  • Dahili incelemeler
  • Diğer işletme masrafları
 • Üretim Kanalı  
  • Kerestelerin ve mamullerin damgalanması  
  • Rapor etme ve Kayıt tutma  
  • Tüm dağıtım seviyelerinde ürünün gözlenmesi
  • Envanter, işleme, transport ve dağıtım için aşamalar oluşturmanın masrfaları  
  • Dahili incelemeler 
  • Diğer firma masrafları 
 • Doğrudan masraflar
  • Sertifikalandırmanın uygulanması ücretleri 
  • Sertifika kurumunun ilk incelenmesi(gözlem) 
  • Yıllık inceleme
  • Sabit masraflar

Sertifikalandırmanın masrafları ile alakalı gerçekleştirilen genel tahminler, büyük ölçekli firmalar için, doğrudan maliyetlerin hektarda 0,016$ ve 0,20$ sınırında değişmekte olduğunu yansıtmaktadır. Yaklaşık 200 ha büyüklüğünde bir orman firması için, doğrudan masraflar hektarda 2$’a kadar ulaşabilmektedir. Bununla beraber, sertifikalandırma masraflarına dair bu veriler, yöneticilerin hazırlık aşamasında ihtiyaç duyduğu belgeleri hazırlamak maksadıyla gereksinim duyduğu personel zamanı ve sertifikalandırmayı sürdürmek için gereken orman işletme organizasyonlarındaki değişikliklerden ötürü meydana gelen masrafları kapsamamaktadır. Sertifikalandırma maliyetine ilişkin olarak çok farklı tahminlerde bulunulmaktadır. Sözgelimi tropik ormanlarda sertifikalandırmanın masrafı 0,3-1,0$/ha/yıl yada yüzde şeklinde %1-5 arasında vb. gibi farklı  tahminler bulunmaktadır. Normalde sertifikalandırmanın finansal külfetini orman firması üstlenmektedir. Fakat bazı hususlarda orman firması ile var olan ilişkilerini sürdürebilmeyi talep eden alıcılar da masrafları karşılayabilmektedir.

Kısacası, orman sertifikalandırmanın kendisinden istenilen gayeyi yapabilmesi, sertifikalı mamulün piyasasının varlığına ve genişliğine bağlı olmaktadır. Arzuya bağlı bir işlem olan sertifikalandırmanın firmalar tarafından kabullenilmesi, sertifikalandırmanın beklenen finansal yararları ve yönetim uygulamalarına getireceği ek masraflar ile  sıkı bir ilişki içerisinde olacaktır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.