- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Paylaş

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Sistem Patent A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ticari faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri Sorumlusu: Sistem Patent A.Ş. Ankara Cad. Çınarlı Mah. A Blok No:21 Kat:2 Graniser İş Merkezi 35220 Konak / İZMİR

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 • Online satış faaliyetinin gerçekleştirilmesi
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi 
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi 
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

3.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları dahilinde kişisel veriler;

 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim şirketlerine, mali müşavirlere,
 • Hukuk bürolarına,
 • Online satış hizmetinin sunulması için anlaşmalı üçüncü taraf şirketlere,
 • Banka ve finans kuruluşlarına,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları aracılığı ile açık rızanız ya da Kanun’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, şirketimizin ticari hayatının yasalar doğrultusunda sunulabilmesi ve bu kapsamda Sistem Patent A.Ş.’nin ticari hayatını devam ettirebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla toplanmaktadır.

5.İLGİLİ KİŞİLERİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE BELİRTİLEN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi gereğince her ilgili kişi; Sistem Patent A.Ş.’nin yukarıda belirtilen adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olup olmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerden haberdar olma,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesi hakkını isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar doğrultusunda kişisel verilerin silinmesini veya tamamen yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarılmış olduğu üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin özellikle otomatik sistem ve sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi durumunda zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme,

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanalımız [email protected] bilgi edinme mailidir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre ilgili talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme süreci ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi esas alınacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Sistem Patent A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. İşbu Açık Rıza Metni ile Kanun’da yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Sistem Patent A.Ş. müşterilerin açık rızalarının temini amaçlanmaktadır.

Açık rıza onayı gerektirmeyen durumlarda ise Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza onayı gerektiren durumlarda da Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel maddelere uygun veri işlenmektedir.

Buna göre kişisel veriler, Sistem Patent A.Ş. tarafından,

 • Ürün, hizmet, mağaza ve kampanyalarla ilgili olarak satış, pazarlama ve tanıtım amaçlı tarafıma iletişim mesajları ve e-posta gönderilmesi,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin görüş ve şikayetlerimin tespit edilmesi,
 • Daha kaliteli ve iyi hizmet sunulabilmesi için hobilerime, beğenilerime, kişisel zevklerime, ziyaret ettiğim sayfalara, siparişlerime ve şikayetlerime ilişkin profilleme yapılması ve raporlamaların oluşturulması,
 • Pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,
 • Üyelik işlemlerimin tesis edilmesi, 
 • Tanıtım/reklam amaçlı basılı materyallerin iletilmesi, 
 • Amaçları ile beraber işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.