- ISO 14001 Standardı Paylaş

ISO 14001 Standardı, Çevre yönetimi standartlar serisi değişik bilgilerden, tanımlardan ve standartlardan oluşmaktadır. Bunlardan ilki çevre yönetimi sistemi kılavuz dokümanıdır. Bu doküman; çevre yönetimi sistemlerini oluşturmaya çalışan, uygulayan veya geliştirmeye istekli organizasyonlara yol gösterici niteliktedir. Doküman, çevre yönetimi sistemlerinin elemanlarını belirtmektedir ve uygulayıcılara pratik bilgiler sunmaktadır. Çevre yönetimi sistemlerinin ilkeleri; uyuması gerekli kuralları, sürekli gelişmenin gerekliliği ve periyodik olarak çevre performansının değerlendirilmesi konularını kapsamaktadır. 

ISO 14001 Standardı, yani Çevre Yönetimi Sistemleri Sertifika Standardı; dışarıdan üçüncü bir grup tarafından sertifika alınabilecek veya kayıt edilebilecek şekilde çevre yönetimi sistemlerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında temel gereklilikleri belirtir. Çevre performansının değerlendirilmesi uygun işletme amacında karar verilen kritere göre organizasyonun çevre performansının ölçümünü, analiz edilmesini, değerlendirilmesini ve tanımlanmasını kapsamaktadır. Bu işlem; gerekli verilerin toplanmasını, gruplandırılmasını, hedef ve amaçlara ne kadar ulaşıldığının belirlenmesini ve ilgili kişi ve gruplara verilerin rapor edilmesini gerektirmektedir. Çevre denetimi standartları, çevre denetçilerine denetim ile ilgili gerekli genel ilkeleri, prensipleri ve değerlendirme kriterlerini sağlamaktadır. Çevre denetimleri çevre yönetimi sistemlerinin önemli elemanlarından biridir ve sistemin organizasyon ihtiyaçlarına uygunluk derecesinin kalifiye kişiler tarafından periyodik olarak denetlenmesini gerekli kılmaktadır.

Bir başka standart yaşam döngüsü değerlendirmesidir. Yaşam döngüsü değerlendirmesi; satışa sunulan ürün, işlem veya hizmet ile ilgili çevresel özelliklerin değerlendirilmesinde yararlanılan bir araçtır. Hammadde alımından, üretim, dağıtım, ulaştırma, satış, satış sonrası kullanım, tekrar kullanım ve yok olmaya kadar bir ürünün veya hizmetin etkilerinin araştırılmasını içermektedir. Hem özel hem de kamu kurumlarına uygun olan yaşam döngüsü değerlendirmesi; Avrupa’da ekolojik etiketleme kriterlerinin geliştirilmesinde, ABD’de de çevre korumasında tercih edilen ürünlerin geliştirilmesinde kullanılmaktadır.

Çevresel etiketleme (ekolojik etiketleme) gün geçtikçe dünyada yaygınlaşmakta ve hangi nitelikteki ürünlerin bu tür etiketleri kullanabileceğini açıklamaktadır. ISO standardı üç çeşit etiket için gereklilikler belirtmektedir. Bunlardan ilki, “onay mührüdür” ve belirli bir ürün dizisi içerisinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren ve yeterliliklere uyan ürünler tarafından kullanılabilmektedir. İkincisi, yeniden dönüşümlü ürünler veya enerji verimliliği sağlayan ürünlere verilen tek talepli etiketlerdir. Üçüncü çeşit yaşam döngüsü yaklaşımı kullanan ve ürünlerin üretim ve kullanımında çevreye etkilerinin mukayesesine olanak tanıyan ürün ve hizmetlere verilen “çevre rapor kartıdır”. Ürün standartlarının çevreye etkileri de ürün yapılarının, şekillerinin ve dizaynlarının çevreye olumlu veya olumsuz etkilerini araştıran bir standarttır. Bu standart çevreye uygun dizayn üzerinde çalışmalar yapılmasını teşvik etmektedir.

Ayrıca, ISO 14000 serisinde kullanılan teknik terimlerin ve tanımların her ülkede ve her lisanda aynı anlamı taşıması için çalışmalar yapılmaktadır.

ISO 14001 Standardı Madde Başlıkları

 • Kapsam 
 • Atıf Yapılan Standartlar 
 • Tarifler 
 • Çevre Yönetim Sisteminin Şartları Ve Başlıca Unsurları 
 • Genel Şartlar 
 • Çevre Politikası 
 • Planlama 
 • Çevre Boyutları 
 • Yasal Ve Diğer Şartlar 
 • Amaç, Hedefler Ve Program/ Programlar
 • Uygulama Ve Faaliyetler 
 • Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk Ve Yetki
 • Uzmanlık, Eğitim Ve Farkında Olma
 • İletişim 
 • Dokümante Etme
 • Dokümanların Kontrolü 
 • İşlem Kontrolü 
 • Acil Durum Hazırlığı Müdahale
 • Kontrol Etme
 • İzleme Ve Ölçme 
 • Uygunluğun Değerlendirmesi
 • Uygunsuzluk, Düzeltici-Önleyici Faaliyet 
 • Kayıtların Kontrolü 
 • Çevre Yönetim Sistemi Şartları Tetkiki (İç Tetkik)
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi 

18 yılı aşkın tecrübemiz ile, kalite belgelendirme denince akla ilk gelen, Türkiye’nin lider ve öncü markası arasında yer alan Sistem Kalite; Türkiye'nin sayılı şirketlerinden birisi olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Bu  bağlamda sizlere farklı noktalardan ulaşan: iso 14001 İzmir, iso 14001 İstanbul, iso 14001 Ankara, iso 14001 Bursa, iso 14001 Adana, iso 14001 Antalya, iso 14001 Konya, iso 14001 Kayseri, iso 14001 Eskişehir şubelerimizle bizlerle irtibat halinde olabilirsiniz ya da online olarak  0232 441 90 00 veya 0212 266 31 26 irtibat numaralarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.