- Ohsas 18001 Standardı İlkeleri Paylaş

Ohsas 18001 Standardı İlkeleri

Ohsas 18001 Standardı İlkeleri neler olduğunu açıklamaya başladan önce 18001 ohsas, Occupational Health and Safety Assessment Series, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Değerlendirme Serisi şeklinde İngilizce yazılmış olan isimlerin ilk harflerinden alınarak oluşturulmuş standart serisidir.

Ohsas 18001 Standardı İlkeleri maddeler halinde alt kısımda belirttik.

Tanımı

İş güvenliğinin açıklaması değişik şekillerde yapılmaktadır. Genel bir yaklaşım sağlamak maksadıyla yapılan açıklamaların hepsinde olan ortak vurguları dikkate alarak şu biçimde tanımlamak mümkündür. İş yerlerinde işin yapılması esnasında çalışma sahasının çeşitli etmenler nedeniyle çalışan bireylerin karşılaştıkları sağlık problemleri ve mesleki tehditlerin ortadan kaldırılmasına ilişkin yapılan sistemli çalışmalara iş güvenliği denir.

Genel Önlemler 

İş güvenliğini sağlamak bireysel  bir zorunluluk ve yasal bir yükümlülüktür. İş güvenliğini sağlayarak tehlikeleri önlemek, oluşan hasarları ödemekten daha pratik ve daha insancıl bir yaklaşımdır. Günümüzde önemli şekillere ulaşan iş kazalarının yoğunluğunu minimuma indirerek, güvenli çalışma şartları sağlamak ve böylece personelin sağlığını, yaşamasını ve bakmakla yükümlü oldukları bireylerin geleceğini muhafaza etmek mümkündür. Firmaların iş kazalarından doğan zararları azaltmak, üretimin sorunsuz sürmesini sağlamak, işçi devrini düşük seviyeye indirmek, iş gücü veriminde ve toplam verimdeki artışlarla ülke kalkınmasına destek olmak tüm toplumun yararınadır. Yaşadığımız zamanda bilimsel gelişmelerin yarattığı imkanları iş güvenliğinin sağlanmasıyla alakalı etkinliklerde kullanılması ile iş kazalarının büyük ölçüde azaltılması olanaklıdır. Dünyada, genellikle gelişmiş ülkelerde bu konuda gözlemlenen olumlu gelişmeler iş kazalarının minimize edilebileceğini göstermektedir. Bunun sağlanabilmesi ve iş kazalarının sebebiyet verdiği maddi ve manevi kayıpların minimize edilebilmesi için iş güvenliğine yönelik araştırmalara  gereken önemin verilmesi zorunludur. İş güvenliğini sağlamaya ve bilimsel araştırmaya yönelik planlı işleyiş neticesinde geliştirilen emniyet tedbirleri unutulmamalıdır. Bu konuda yapılacak her türlü maddi giderin, sürekli fayda sağlayan bir yatırım olarak görülmesi gerekir. Uzun zaman boyunca yapılmış olan bilimsel çalışmalar, iş kazaları neticesinde oluşan kayıpların, iş güvenliğini sağlamaya ilişkin güvenlik tedbirleri maksadıyla yapılacak harcamalardan daha fazla miktarda olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Bu gerçek iş kazalarının sebebiyet verdiği maddi kayıplar ile alaka söz konusudur. Elbette, iş kazaları neticesinde kaybedilen bireylerin yaşamlarının değerini sorgulamak ve maddi değerle karşılaştırmak imkanlı değildir. Üretimin de tüm çalışmaların da temel amacı, insanın mutluluğu olmalıdır. Hiç bir gerekçe ile iş güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin alınması ertelenmemelidir.

Temel Uygulamalar 

İş kazalarının ilk ve doğrudan nedenini oluşturan güvensiz durumlar ve güvensiz davranışlar onarılarak iş güvenliğinin sağlanması mümkündür.İş güvenliğinin temel ilkesi, personelin ve insanın en dikkatsiz ve güvensiz davranışlarına ilişkin iş kazasının oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasıdır. Çünkü, çalışan personelin doğal yapısında ve çok değişik maddelerin etkisi ile üretim aşamasında güvenli olmayan davranışlarda bulunması her zaman olasıdır. Bu güvensiz davranışa ilişkin, iş kazasının yaşanmasını engelleyecek güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi gereklidir. Bu ise iş yeri sahasında,üretim araçlarından, üretim sürecinden, yönetim ve denetim noksanlıklarından kaynaklanan tehlikelerin saptanmasını ve detaylı çözümlemelerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İş güvenliği kapsamında yapılan bilimsel çalışmalar, iş kazalarının sebeplerini oluşturan güvensiz vaziyetler ve güvensiz davranışların üretim aşamasında hangi noksanlıklardan oluştuğunun saptanmasının büyük önem arz ettiğini göstermektedir. İş kazalarına sebebiyet veren tehlikelerin belirlenerek çözümlemelerinin yapılmasından sonra, iş güvenliği emniyetlerinin belirlenerek gerçekleşmesi gereklidir.

Tehlikelerin Belirlenmesi

İş güvenliği araştırmalarında en önemli ve ilk adım, üretim sürecinden ve iş yeri sahasından kaynaklanan tehditlerin saptanması oluşturmaktadır. Böylelikle oluşabilecek bir iş kazasını önceden belirlemek olanaklıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar, toplam iş kazalarının yarısını oluşturan tehlikelerin kolayca belirlenebileceğini göstermektedir. Geriye kalan tehditlerin belirlenmesi için ise, detaylı ve sistemli çalışmaların yapılması gerekmektedir.İş kazalarının oluşmasına sebep olan tehlikeli durumların belirlenmesi için iş sahasının, üretim araçlarının, üretim teknolojisinin, kullanılan ham ve yardımcı etmenlerin, el aletlerinin yapısı, elektrik tesisatı, niteliği ve özellikleri incelenmelidir. Üretim aşamasından ve yapılan işin niteliğinden kaynaklanan tehditlerin belirlenmeli, niceliğine  ve önemine göre sıralanmalıdır. Tehlikelerin belirlenmesi maksadıyla kaza istatistikleri incelenmeli ve kaza analizleri yapılmalıdır. Önceki zamanlara ait kaza değerlerinin incelenerek kazaların nasıl, nerede, hangi sebepten oluştuğu saptanmalıdır. Yapılan incelemeler toplam kazaların yüzde 0.3'unun ağır yaralanma yada ölüm, yüzde 8,8'inin süreli iş göremezlik, yüzde 90,9'unun ise yaralanmasız şeklinde maddi kayıplar  ile sonuçlandığını gözlenmektedir.

Her iş kazasından sonra güvenli olmayan durumlar ve güvensiz eylemler belirlenmeli, incelenmeli ve sonuçları kayıt altına alınmalıdır. Kaza incelemelerinin maksadı, kaza sebeplerini ve oluşum şekilleri ile ilgili en doğru ve geçerli bilgiyi vermektir. Tam ve düzgün olarak yapılmış bir inceleme daha başka yada benzeri olaylardan korunma bakımından büyük önem arz etmektedir. Böylece görünmeyen tehditleri meydana çıkarmak olanaklıdır. Küçük veya büyük hasara neden olan, yaralanma veya yaralanmasız sonuçlanan tüm kazaların incelemesi yapılmalıdır. Çünkü, her 601 olaydan 1 tanesi vefat yahut devamlı iş görememezlik, 100 adeti geçici iş görememezlik oluşturan yaralanma ile neticelenmekte ve 500 adedi ise yaralanma olmadan gerçekleşmektedir. Kaza istatistiklerinin incelenmesi neticesinde varılan bu özelliklerden tehdidin önceden belirlenmesi maksadıyla yararlanılmalıdır. Her küçük zararla, yaralanmasız yaşanan kaza, daha sonra oluşabilecek tehlikeli olayların habercisidir. Bu sebeple tüm kazaların istatistiklere ve kayıt altına alınması, ayrıntılı olarak incelemelerin yapılması gereklidir. Kaza analizi iş sahasını ve üretim aşamasını iyi bilen, tarafsız olabilecek bir uzman kişi tarafından, kazanın oluşumunu izleyen süreçte hemen yapılmalıdır. Doğru değerlere varabilmek ve iş kazasının meydana gelmesine neden olan tehditleri bütün  yönleri ile belirleyebilmek maksadı kaza analizinin erken yapılmasında büyük önem kazanmaktadır.

Tehlikelerin Saptanması

Belirlenen tehlikeler ayrıntılı bir biçimde sıralanmalıdır. İş sahasındaki tehlikeli vaziyetlerin niteliği, sebepleri ve sonuçlarının ne olacağı belirlenmelidir. Tehlikelerin analiz edilmesi çalışmalarında iş sahasında meydana gelen kazalarda yapılan soruşturulmalar, daha sonra meydana gelebilecek kazaların engellenmesine yönelik olmalıdır.İş kazalarına sebebiyet veren tehlikeli hallerin ve davranışların niteliği ve sebepleri belirlenmelidir. Bu sebeple kaza incelemelerinin doğru sonuç alınması maksadıyla sorulacak suallerin içeriği ve soru sorma şekli çok etkilidir. Sorular kazaya tanık olan kişilerin kanılarını değil, kaza ile alakalı görgü ve bilgisini almaya yönelik olmalıdır. Görgü tanığı ile yalnız iletişime geçilmeli, kazadan önceki hal ile ilgili detaylı bilgi alınmalıdır. Kaza gerçekleşinceye kadar geçen bütün olay öğrenilmelidir. İş kazasına uğrayan ve zarar gören personelin iş geçmişleri, cinsiyetleri, yaşları, eğitim durumları, aldıkları maaş ve aile yapıları araştırılmalıdır. Ayrıca, kaza geçiren personelin psikolojik durumu ve sağlık durumu incelenmelidir. Kaza incelemeleri ile iş kazalarına sebebiyet veren tehlikelerin analiz edilmesi amaçlanmalıdır. İş yerinde üretim aşamasında, işin niteliği ve kullanılan mekanizmalar incelenerek, kaza soruşturmaları ve delillerden yararlanılarak tehlikeli durumların sebepleri ve oluş şekilleri çözümlenmeli, değer ve önceliklerine göre sıralanmalıdır. Belirlenen tehlikelerin niteliğine göre kaza ihtimalleri hesaplanmalıdır. Buna istinaden öncelik sıralaması yapılmalı ve emniyet önlemleri geliştirilmelidir.

Güvenlik Önlemlerinin Geliştirilmesi

Belirlenen ve analizi yapılan tehditlerin niteliğine göre alınması gereken emniyet önlemleri belirlenmelidir. Çalışma şartları ve üretim usulleri dikkate alınarak tehditleri yok edecek emniyet önlemleri geliştirilmelidir.Tehlikeli hallerini gidermek, güvensiz tavırları düzeltmek ve yaşanacakları önlemek maksadıyla görülen işin niteliğine ve üretim gereçlerinin işlevine uygun koruyucu çeşitleri belirlenmeli ve en etkin olanı seçilmelidir. İş sahası düzeni, makine koruyucuları, zemin durumu, kişisel korunma araçları, iş makineleri ile iş alanındaki havalandırma, aydınlatma, ısı ve gürültü yapılan işin niteliğine, sağlığı ve emniyeti sağlamaya uygun şekle getirilmeye çalışılmalıdır. Üretim aşamasında işlemlerin analizi yapılarak tehditleri yok edecek biçimde yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır. Üretim aşamasının gerek duyduğu işlemleri yürütecek olanlar, kişisel yöntemlerle eğitilmelidir. Personellerin yanlış ve güvensiz tavırları, etkileri ve oluşturabileceği tehlikeli haller belirlenerek, düzgün ve güvenilir davranışlar saptanmalıdır.

Güvenlik Önlemlerinin Uygulanması

Belirlenen ve analizi gerçekleşen tehlikeleri gidermek maksadıyla geliştirilen emniyet düzenlemeleri projelendirilerek faaliyete geçirilmelidir. Alınan emniyet tedbirleri ve geliştirilen koruyucu maddeler tehlikeyi bütünüyle yok etmeli, çalışmayı kolaylaştırmalı, kendisi tehdit unsuru oluşturmamalı, bakım ve kullanımı ve pratik olmalıdır. Alınan tedbirler uygulamaya geçirilen güvenlik şartları sürekli bir şekilde denetlenmeli, herhangi bir noksanlık olmasında hemen giderilmeli ve yeniden şekillenmelidir. Üretim aşaması sürekli değişkenlik göstermektedir. Uygulamaya konulacak güvenlik önlemleri de buna uygun olmalıdır. İş güvenliği tedbirlerinin alınmasından sonra da süreçte yeni tehdit vakaları oluşabilmektedir. Bu sebeple üretimin noktasında denetim ve kontrolü aksamadan sürdürülmelidir. Oluşan yahut ihtimali bulunan tehlikeli haller belirlenmeli, iş tehlike analizleri yapılarak yok etme teknikleri araştırılmalı ve geliştirilen emniyet tedbirleri uygulamaya konulmalıdır. Fakat bu şekilde, düzgün ve sürekli bir çalışma şekliyle iş güvenliğinin kontrol edilmesi ve iş kazalarının engellenebileceği unutulmamalıdır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.